Klubnyheder
W1siziisijiwmjevmdivmdkvntnndhlpzhewzf9szwfkzxjib2fyzgjhbm5lcnnwb25zb3ixlnbuzyjdxq?sha=f504e6eb60b42b4a

Referat fra generalforsamling

5. april 2022, 22.32

Referat af den ordinære generalforsamling i Bk Skjold d.29.3.2022:

 

Dagsorden:   

 

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 • Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.
 • Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Opstilling af formandskandidater (lige år). - Jan Sørensen genopstiller.
 • Opstilling af kandidater til kassererposten (ulige år).
 • Opstilling af bestyrelseskandidater (ligeligt fordelt på lige og ulige år) - På valg er Søren Keller og Jørgen Springborg som genopstiller og Martin Hinz som ikke genopstiller.
 • Opstilling af kandidater til revisor (der skal vælges 2 kritiske revisorer og 1 revisor-suppleant) - Ove Nielsen er på valg.
 • Opstilling af kandidater som ekstern revisor (der skal vælges 1) - Bestyrelsen indstiller Nikolaj Johnsen, PWC
 • Eventuelt. Intet nyt.

Bestyrelsen indstillede Jakob Sparup, som blev valgt.

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 

Der var udsendt en skriftlig beretning til alle medlemmer.

Formanden supplerede mundtligt og lagde vægt på den store indsats alle i foreningen har ydet i coronaperioden og den store vækst i medlemsantallet.

 

Regnskabet var sendt til alle medlemmer og udvalgte poster blev gennemgået.

 

Budgettet var ligeledes sendt til alle medlemmer og udvalgte poster blev gennemgået og forklaret.

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring var også udsendt til alle medlemmer.

Bestyrelsen foreslog ændring af §10.

Nuværende tekst: § 10 –

Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1.april

Indkaldelse med angivelse af tid og sted for afholdelse offentliggøres på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klubbens lokaler senest 14 dage før generalforsamlingen ønskes afholdt.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag skal stilles via klubbens hjemmeside eller afleveres skriftligt til bestyrelsen.

Indkomne forslag og andet materiale kan ses på klubbens hjemmeside eller afhentes på klubbens kontor 7 dage før generalforsamlingen.


Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.


Valghandlinger ifm. Generalforsamlingen gennemføres umiddelbart efter mødet blandt alle stemmeberettigede i klubben. Valghandlingen gennemføres med digital stemmeafgivelse, og skal være afsluttet senest 5 dage efter mødet

Medlemmer, der ønsker at afgive sin stemme skriftlig, kan umiddelbart efter generalforsamlingen afgive sin stemme til dirigenten.


De nærmere informationer om stemmeafgivning skal fremgå af generalforsamlingsindkaldelsen og offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Resultatet af valget oplyses straks efter optælling på klubbens hjemmeside, og de valgte gives personlig besked.


Stemmeret til generalforsamlingen har medlemmer, der er fyldt 15 år ved generalforsamlingens afholdelse.

For medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, kan stemmeretten udøves af en forælder.

Der kan kun afgives 1 stemme pr. Forældrepar, uanset om man har flere børn under 15 som medlemmer.


Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, dog begrænset af reglerne i §§ 12 og 19.

 

 

Ny paragraf 10. § 10 –

Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1.april Indkaldelse med angivelse af tid og sted for afholdelse offentliggøres på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klubbens lokaler senest 14 dage før generalforsamlingen ønskes afholdt.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Forslag skal stilles via klubbens hjemmeside eller afleveres skriftligt til bestyrelsen.

Indkomne forslag og andet materiale kan ses på klubbens hjemmeside eller afhentes på klubbens kontor 7 dage før generalforsamlingen.


Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.


Valghandlingen kan gennemføres med digital stemmeafgivelse, og skal være afsluttet senest 5 dage efter mødet.

Ved digital afstemning kan medlemmer, der ønsker at afgive sin stemme skriftlig afgive sin stemme til dirigenten.

De nærmere informationer om stemmeafgivning skal fremgå af generalforsamlingsindkaldelsen og offentliggøres på klubbens hjemmeside.


Resultatet af valget oplyses straks efter optælling på klubbens hjemmeside, og de valgte gives personlig besked.


Stemmeret til generalforsamlingen har medlemmer, der er fyldt 15 år ved generalforsamlingens afholdelse.

For medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, kan stemmeretten udøves af en forælder.

Der kan kun afgives 1 stemme pr. Forældrepar, uanset om man har flere børn under 15 som medlemmer.


Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, dog begrænset af reglerne i §§ 12 og 19.

 

 

Jan Sørensen valgt uden modkandidat

 

 

Søren Keller og Jørgen Springborg genvalgt uden modkandidater.

 

Ove Nielsen genvalgt uden modkandidat.  Der er stadig en ledig post som kritisk revisor og suppleanter til de to.

 

Nikolaj Johnsen fra PWC blev valgt

   

 

Godkendelse af regnskab og budget samt afstemning om vedtægtsændringen foregik digitalt umiddelbart efter generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

Regnskabet og budget godkendt enstemmigt  

Vedtægtsændringen vedtaget enstemmigt

 

Generalforsamlingen blev live streamet og trods et par udfordringer lykkes det, og vi kan bruge erfaringerne fremover.

 

Jørgen Springborg er afgået ved døden efter valget.

 

Da vi ikke har suppleanter består bestyrelsen nu af følgende personer:

 

Jan Sørensen, formand

Erik Galst, kasserer

Poul Hansen

Sandra T. Christensen

Søren Keller

Aksel Ambjørner

 

Dirigent:

Jakob Sparup


W1siziisijiwmjevmdivmdkvnzbjbtf5ztrpdl9za3lzy3jhymvyymfubmvyc3bvbnnvcjeucg5nil1d?sha=68b2c0c2de381f5b