Klubnyheder
W1siziisijiwmtkvmdevmtcvmndiem9ibxlnef9uexriyw5uzxj3zwjzag9wlnbuzyjdxq?sha=2bfb4384996a0ab7

Referat af generalforsamling

3. april 2018, 17.08

Her kan du læse referatet fra årets generalforsamling
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018
Den 24. marts 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i Boldklubben Skjold i klubbens lokaler P. H Lings Alle 10, 2100 Østerbro med følgende dagsorden:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • 3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse
 • 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 • 5. Behandling af indkomne forslag
 • 6. Opstilling af formandskandidater (lige år). På valg Jan Sørensen
 • 7. Opstilling af kandidater til kasserer (ulige år)
 • 8. Opstilling af bestyrelseskandidater (ligeligt fordelt på lige og ulige år). På valg er Jørgen Springborg og Bjarne Vennike. Der kan vælges yderligere to.
 • 9. Opstilling af kandidater til revisor (der skal vælges 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant). På valg er Christina Just Brandstrup. Der kan vælges yderligere 1. På valg som revisorsuppleant er Frank Olsen.
 • 10. Opstilling af kandidater til ekstern revisor (der skal vælges 1). På valg er Ove Nielsen, Deloitte.
 • 11. Eventuelt


Ad 1. Valg af dirigent
Efter Jan Sørensens velkomst blev Advokat Thomas Trier Hansen valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var gyldigt indkaldt og beslutningsdygtig. Generalforsamlingen ville i overensstemmelse med BK Skjolds vedtægter blive fulgt op med en digital dagsorden med valg mv. Der var fremmødt 11 medlemmer.

Ad 2. Bestyrelsens beretning
Beretningen blev gennemgået af Jan Sørensen, der henviste til den trykte beretning, der er placeret bagerst i referatet.
Formanden uddybede de vigtigste emner, som ifølge formanden er: Børnefodbold og ungdomsfodbold hvor klubben har fastholdt, at det vigtigste er, at medlemmerne er entusiastiske fremfor alene at dyrke eliten. Der var også sket en styrkelse af pigefodbolden. Det fortsatte arbejde kommer til at handle om at hæve kvaliteten, så alle kan få en endnu bedre fodboldmæssig træning. Derudover sagde formanden, at er var også sket en reparation af lokaler og toiletter. Klubben vil gerne have lokalerne udsmykket, så der var flere som vil benytte lokalerne udover de gamle floorball- og fodbold spillere. En arkitekt ser på sagen. Ligesom der pågår overvejelser om klubben kan lave et lørdagsfællesskab når 1. Holdet spiller hjemme.
Et sted med åbenhed er Vores Åben Hal arrangementer i Århusgade. Pavel har i 15 år sørget for, at klubben får et løbende tilskud til driften. Et arbejde som klubben sætter stor pris på. Derudover har Carsten stået for samarbejde med Hus Forbi og andre socialt udsatte, så klubben kan inkludere svagere borgere. Carsten
fremlagde også forslag om, hvordan klubben kan benytte banerne bedre. Formanden bruger også tid på at styrke skolesamarbejdet.
Under beretningen var der spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte deltagere.
Formanden sagde, at beretningen efter forelæggelse sendes til digital afstemning uanset at det ikke er påkrævet i medfør af vedtægterne.

Ad 3. Årsrapport for 2017
Årsrapporten blev gennemgået af kasserer Henrik Ambjørner, da klubbens eksterne revisor - statsaut. revisor Ove Nielsen, Deloitte havde måttet melde afbud. Der var et overskud på kr. 157.924,- og en egenkapital på 223.709 kr. Deloitte har endvidere skrevet et protokolat uden anmærkninger.
Under fremlæggelsen var der spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte deltagere.
Årsrapporten blev herefter sendt videre til digital godkendelse.

Ad 4. Budget for 2018
Budgetforslaget blev gennemgået. Der er budgetteret et overskud på kr. 125.000 og kontingentsatser, vil blive fastsat af bestyrelsen i december måned.
Under fremlæggelsen var der spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte deltagere.
Budgettet blev herefter sendt til digital godkendelse.

Ad 5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen fremlagde et forslag til privatlivspolitik i overensstemmelse med EU's data forordning om privatliv. Forslaget er i overensstemmelse med DBUs og DGIs retningslinjer for privatlivspolitik. Forslaget blev herefter sendt til digital godkendelse.

Ad 6. Opstilling af formandskandidater (lige år)
Nuværende formand Jan Sørensen var den eneste kandidat og således valgt.

Ad 7. Opstilling af kandidater til kasserer (ulige år)
Ikke på valg i år. Henrik Ambjørner fortsætter.

Ad 8. Opstilling af bestyrelseskandidater ligeligt fordelt på lige og ulige år
Philip Bjerg Grøn, Bjarne Vennike og Jørgen Springborg var eneste kandidater og således valgt.

Ad 9. Opstilling af kandidater til revisor (der skal vælges 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant)
Christina Just Brandstrup valgt som kritiskrevisor.
Der er stadig en ubesat plads som kritisk revisor

Ad 10. Præsentation af kandidater til ekstern revisor (der skal vælges 1)
Statsaut. revisor Ove Nielsen, Deloitte genvalgtes.

Ad 11. Eventuelt
På opfordring vil bestyrelsen drage omsorg for, at referatet lægges på hjemmesiden.
Der forelå intet yderligere, hvorefter den fysiske generalforsamling blev hævet.

Referent: Jørgen Springborg
Digital afstemning
Dirigenten konstaterede efterfølgende at den digitale afstemning åbnede søndag den 25. marts 2018, kl. 00:01 og lukkede torsdag den 29. marts 2018, kl. 23:59 og således afholdt i overensstemmelse med vedtægterne.
Årsberetningen, årsregnskabet, forslag til budget og forslag om privatlivspolitik blev alle godkendt. Herefter er generalforsamlingen 2018 endeligt afsluttet.

W1siziisijiwmjevmdivmdkvnzbjbtf5ztrpdl9za3lzy3jhymvyymfubmvyc3bvbnnvcjeucg5nil1d?sha=68b2c0c2de381f5b