Klubnyheder
W1siziisijiwmjevmdivmdkvntnndhlpzhewzf9szwfkzxjib2fyzgjhbm5lcnnwb25zb3ixlnbuzyjdxq?sha=f504e6eb60b42b4a

Referat med vedtagelsen af digitalisering af generalforsamlinger

14. december 2015, 13.47

Referat fra Boldklubben Skjolds Ekstraordinære generalforsamling 09.12.2015

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen

Ad 1.

Carsten Andersen valgtes til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ved opslag på klubbens webside og facebookgruppe d.25.11.

Ad 2.

Inden afstemningen blev metoder, sikkerhed, muligheder og funktionaliteter gennemgået af Jacob Gyldenkærne fra klubbens samarbejdspartner Aion.

Herefter blev der stillet spørgsmål og debatteret så mange sider af forslaget og idéerne bag blev vendt. Bl.a. var der en debat om hvorledes selve afstemningen skal foregå. Skal der stemmes før, på selve mødet eller efter dagen mødet afholdes. Indtil videre kommer det til at foregå efter mødet, så der er en grund til at deltage på mødet.

Forslaget blev vedtaget med 9 stemmer for og en der afholdte sig fra at stemme.

Vedtægter som er gældende fra 9.12.:

§ 10 – Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1.april Indkaldelse med angivelse af tid og sted for afholdelse offentliggøres på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klubbens lokaler senest 14 dage før generalforsamlingen ønskes afholdt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag skal stilles via klubbens hjemmeside eller afleveres skriftligt til bestyrelsen. Indkomne forslag og andet materiale kan ses på klubbens hjemmeside eller afhentes på klubbens kontor 7 dage før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle forenin¬gens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Valg til bestyrelse og intern revision foretages med digital stemmeafgivelse efter forudgående præsentation af kandidater og mulighed for opstilling af kandidater på den ordinære generalforsamling.

Stemmeafgivning kan ske fra generalforsamlings afslutning og 10 dage frem, hvorefter der lukkes for yderligere stemmeafgivelse. De nærmere informationer om stemmeafgivning skal fremgå af generalforsamlingsindkaldelsen og offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Resultatet af valget oplyses straks efter optælling på klubbens hjemmeside, og de valgte gives personlig besked.

Stemmeret til generalforsamlingen har medlemmer, der er fyldt 15 år ved generalforsamlingens afholdelse. For medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, kan stemmeretten udøves af en forælder. Der kan kun afgives 1 stemme prr. Forældrepar, uanset om man har flere børn under 15 som medlemmer.

Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, dog begrænset af reglerne i §§ 12 og 19. ”

§ 11 – Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budget-forslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Præsentation af formandskandidater (lige år).
7. Præsentation af kandidater til kasser (ulige år).
8. Præsentation af bestyrelseskandidater (ligeligt fordelt på lige og ulige år)
9. Præsentation af kandidater til revisor (der skal vælges 2 kritiske revisorer og 1 revisor-suppleant)
10. Præsentation af kandidater som ekstern revisor (der skal vælges 1)
11. Eventuelt.

§ 12 – Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.
Ændringer af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Afstemninger vedrørende eksklusion afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Afstemning skal foretages ved revisionsgodkendt digital stemmeafgivelse blandt alle medlemmer med stemmeret. Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

Vedtægter som de var gældende til 9.12.2015
§ 10 – Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1.april Indkaldelse med angivelse af tid og sted for afholdelse offentliggøres på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klubbens lokaler senest 14 dage før generalforsamlingen ønskes afholdt.
Forslag, som generalforsamling skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, Indkomne forslag og andet materiale kan afhentes på klubbens kontor 7 dage før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle forenin¬gens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år ved generalforsamlingens afholdelse. Yngre ungdomsspilleres stemmeret kan udøves af deres forældre. En fremmødt forælder eller et fremmødt forældrepar kan dog kun afgive 1 stemme på vegne af deres barn/børn også selvom de har flere børn. I øvrigt kan et fremmødt medlem kun afgive en stemme i henhold til fuldmagt. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 11 – Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budget-forslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand (lige år).
7. Valg af kasserer (ulige år).
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (ligeligt fordelt på lige og ulige år)
9. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisor-suppleant.
10. Valg af ekstern revisor.
11. Eventuelt.

§ 12 – Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.
Ændringer af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Afstemninger vedrørende eksklusion afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på et enkelt medlems forlangende. Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

W1siziisijiwmjevmdivmdkvnzbjbtf5ztrpdl9za3lzy3jhymvyymfubmvyc3bvbnnvcjeucg5nil1d?sha=68b2c0c2de381f5b