Klubnyheder
W1siziisijiwmjevmdivmdkvntnndhlpzhewzf9szwfkzxjib2fyzgjhbm5lcnnwb25zb3ixlnbuzyjdxq?sha=f504e6eb60b42b4a

Referat af generalforsamling

1. august 2020, 22.36

Referat fra generalforsamlingen 2020

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 – udsat fra april pga. Coronaen   Den 3.juni 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i Boldklubben Skjold i klubbens lokaler P. H Lings Alle 10, 2100 Østerbro med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse  

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. 

5. Behandling af indkomne forslag  

6. Opstilling af formandskandidater (lige år). På valg Jan Sørensen  

7. Opstilling af kandidater til kasserer (ulige år)  

8. Opstilling af bestyrelseskandidater (ligeligt fordelt på lige og ulige år). På valg er Jørgen Springborg. Der kan vælges yderligere 3.  

9. Opstilling af kandidater til revisor (der skal vælges 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant). Martin Mørch er på valg. 

10. Opstilling af kandidater til ekstern revisor (der skal vælges 1). På valg er Nikolaj Erik Johnsen 

11. Eventuelt 

Ad 1. Valg af dirigent  Efter Jan Sørensens velkomst blev Bjarne Vennike, som er afgående bestyrelsesmedlem, valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var gyldigt indkaldt og beslutningsdygtig. Generalforsamlingen ville i overensstemmelse med BK Skjolds vedtægter blive fulgt op med en digital dagsorden med valg mv. Der var fremmødt 10 medlemmer.  


Ad 2. Bestyrelsens beretning  Beretningen blev gennemgået af Jan Sørensen, der henviste til den trykte beretning, som er placeret som inden var sendt ud til alle medlemmer og kommunikeret med video i BKSkjold-facebookgruppen.   Coronaen havde haft indflydelse på klubbens drift, da der var lukket ned i en væsentlig del af foråret 2020. Dettte havde medført færre medlemmer end i rekordåret 2019. Vi overvejer kontingent- nedsættelse for stærkest ramte 

Formanden orienterede om ansøgningen til DBU godkendelse som licensklub. Vi er nu godkendt pga. nok ansatte, antal tidligere topspillere mv. formanden uddybede de vigtigste emner, som er: Børnefodbold og ungdomsfodbold hvor vi har fastholdt, at det vigtigste er, at medlemmerne er entusiastiske fremfor alene at dyrke eliten. Konkret dækker det over basis og ekstra, som er et fint koncept, men der er lidt problemer med praksis. Kvindeholdet har sagt nej til oprykning pga. for lange rejser. Herreholdet skulle spille oprykningskamp til Danmarksserien. Vestia fra Vesterbro, Nørrebro United og Skjold har startet ”Brofodbold”, som er børnefodbold i Brokvartererne på små baner. I Østerbro er etableret nye baner ved Kildevældsparken og ved Tårnlegepladsen. Derudover sagde formanden, at 

Udover fodbold som udgør kernen i Skjold, så er der andre aktiviteter so floorball, cykling og motionsfodbold for gruppen over 60. Det giver liv i foreningen om formiddagen.

Ad 3. Årsrapport for 2019  Årsrapporten blev gennemgået af ekstern revisor - statsaut. revisor Nikolaj kirk Johansen, Deloitte. Årsrapporten blev herefter sendt videre til digital godkendelse og godkendt

Ad 4. Budget for 2020  Budgetforslaget blev gennemgået. Der er budgetteret et overskud på kr. 130.000. kontingentsatser, blev fastsat af bestyrelsen i december måned. Uændret. Der er tale om et konservativt budget, da vi endnu er usikkerhed om betydningen af Coronaen.   Budgettet blev sendt til digital godkendelse og godkendt

Ad 5. Behandling af indkomne forslag   Bestyrelsen fremlagde et forslag om rygeforbud, dannelse af en Skjoldejet socialøkonomisk virksomhed, udpegning af æresmedlemmer og endelig farven på spillestrømper. Forslagene blev sendt til digital godkendelse og alle blev vedtaget/godkendt

Ad 6. Opstilling af formandskandidater (lige år)  Nuværende

formand Jan Sørensen var den eneste kandidat og således valgt. 

Ad 7. Opstilling af kandidater til kasserer (ulige år)  Ikke på valg i år. Erik Galst fortsætter. 

Ad 8. Opstilling af bestyrelseskandidater ligeligt fordelt på lige og ulige år  Martin Hinz, Søren Keller og Jørgen Springborg var eneste kandidater og således valgt.

Ad 9. Opstilling af kandidater til revisor (der skal vælges 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant)  Vacant. Overladt til formanden at finde kandidater 

Ad 10. Præsentation af kandidater til ekstern revisor (der skal vælges 1)  Statsaut. revisor Nikolaj Kirk Johansen, Deloitte genvalgtes.  

Ad 11. Eventuelt  Formanden takkede Philip og Bjarne for indsatsen i bestyrelsen og for at Bjarne fortsat vil hjælpe med at få refusioner for videresalg af ”topspillere”, når det er aktuelt.

Note.  78 medlemmer valgte at deltage i valgene og afgav deres stemme

Referent: Jørgen Springborg

W1siziisijiwmjevmdivmdkvnzbjbtf5ztrpdl9za3lzy3jhymvyymfubmvyc3bvbnnvcjeucg5nil1d?sha=68b2c0c2de381f5b