Klubnyheder
W1siziisijiwmjevmdivmdkvntnndhlpzhewzf9szwfkzxjib2fyzgjhbm5lcnnwb25zb3ixlnbuzyjdxq?sha=f504e6eb60b42b4a

referat fra generalforsamlingen

9. maj 2016, 21.36

Her kan du læse referatet fra årets generalforsamlig

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

Den 31. marts 2016 afholdtes ordinær generalforsamling i Boldklubben Skjold i klubbens lokaler P. H Lings Alle 10, 2100 Østerbro med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse
 • Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Præsentation af formandskandidater (lige år)
 • Præsentation af kandidater til kasserer (ulige år)
 • Præsentation af bestyrelseskandidater ligeligt fordelt på lige og ulige år
 • Præsentation af kandidater til revisor (der skal vælges 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant)
 • Præsentation af kandidater til ekstern revisor (der skal vælges 1)
 • Eventuelt

Jan Sørensen bød velkommen, hvorefter Frank Olsen protesterede mod generalforsamlingen gyldighed, idet han anførte, at indkaldelse ikke var sket i overensstemmelse med vedtægterne.Der udspandt sig en debat herom, idet de øvrige fremmødte var uenige heri, da bestyrelsen oplyste, at opslag på klubbens hjemmeside og i klubbens lokaler var sket den 3. marts 2016, hvilket var rettidigt efter vedtægterne.

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Bo Vadt Christensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var gyldigt indkaldt og beslutningsdygtig, hvilket de fremmødte bortset fra Frank Olsen var enige i. Der var fremmødt 12 medlemmer.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Beretningen blev gennemgået af Jan Sørensen, der bl. a. fortalte, at administration og organisation var helt på plads og fungerede bedre end nogen sinde. Der var også sket istandsættelse af lokaler og udendørsarealer og anlagt 2 vinterminibaner.

Ungdomsafdelingen er vokset ligesom seniorafdelingen. Der er styr på økonomien og samarbejde i mange relationer.

Herefter var der lejlighed til at stille spørgsmål og kommentere.

Frank Olsen kritiserede, at det ikke var tilstrækkeligt oplyst, hvordan den digitale del af generalforsamlingen skulle ske. Jan Sørensen svarede, at man ville få en mail dagen efter eller man kunne møde op på kontoret og få et brev samt svarkuvert. Frank Olsen kritiserede, at der ikke ville være tilstrækkelig kontrol med de digitalt registrerede stemmende, og at man ikke ville kunne kontrollere om de stemmende havde betalt kontingent. Jan Sørensen tilkendegav, at der var taget højde herfor i proceduren.

Der udspandt sig debat, og dirigenten tilkendegav, at som vedtægterne er formuleret, kan der alene stemmes digitalt om valg af bestyrelse og intern revision. Øvrige beslutninger skal træffes ved stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Beretningen blev herefter vedtaget.

Ad 3. Årsrapport for 2015

Årsrapporten blev gennemgået af statsaut. revisor Ove Nielsen, Deloitte. Der var et overskud på kr. 3.581,-. Frank Olsen ønskede specifikation af forskellige poster. Årsrapporten blev herefter godkendt med 11 stemmer for og 1 blank.

Ad 4. Budget for 2016

Budgetforslaget blev gennemgået. Der var lagt op til et mindre budgetmæssigt overskud på kr. 75.000 og kontingentsatser uændret, bortset fra kontingent for medlemskab uden idrætsaktivitet (passivt medlemskab), der fastsattes til kr. 240,- årligt.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Indkomne forslag

Der forelå en række indkomne forslag.

Der var forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens § 4, 1. afsnit:

”Som medlem kan optages enhver, uanset alder.

Optagelse af idrætsaktive medlemmer kan ske uanset alder.

Alle medlemstyper er valgbare til bestyrelsen, jf. § 14.”

Forslaget blev vedtaget med det fornødne flertal.

Der var videre forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens § 7, 1. linie:

”Kontingent for det kommende år, fastsættes senest 1. december af bestyrelsen.”

Frank Olsen anførte, at det efter hans mening var arrogance fra bestyrelsens side, at medlemmerne ikke længere må stemme om kontingentet.

Selv om bestyrelsen gives denne kompetence udelukker det ikke en generalforsamling fra at ændre på bestyrelsens beslutning.

Forslaget blev herefter vedtaget med det fornødne flertal.

Frank Olsen og bestyrelsen havde hver især stillet forslag til ændring af § 10 vedrørende afstemning.

Begge begrundede deres forslag, og der udspandt sig debat. Flere tilkendegav, at det ville være hensigtsmæssigt at undlade at vedtage noget og i stedet udarbejde et nyt forslag efter grundig gennemarbejdning, således at man sikrede, at digital afstemning blev tilstrækkeligt præciseret og formuleret i en vedtægtsbestemmelse.

Herefter trak bestyrelsen sit ændringsforslag tilbage. Frank Olsens ændringsforslag opnåede ikke det fornødne flertal.

Der forelå forslag fra bestyrelsen om, at bestyrelsen skal fastsætte måder og tidspunkter for betaling af kontingent. Forslaget blev bl.a. begrundet med ønsket om at lette administrationen ved at kunne bruge nye betalingsformer, f. eks. mobile pay m.v.

Frank Olsen protesterede herimod, idet han ikke ønskede, at man kunne tvinges til at aflevere bankoplysninger og personlige oplysninger.

Jan Sørensen anførte, at det alene var et spørgsmål om at opnå flere valgmuligheder for medlemmerne og at man ikke kan tvinges til at give oplysninger.

Dirigenten konstaterede, at man ikke kan tvinges til at give oplysninger og advarede i øvrigt mod ikke at sørge for tilstrækkelig datasikkerhed.

Generalforsamlingen tilkendegav herefter sin enighed i, at man begyndte at se på andre betalingsformer.

Der var yderligere forslag om at arbejde efter tre principper for organisation i ungdomsafdelingen (et hold-en træner, en årgang – en koordinator, en ungdomsafdeling – en sportslig leder).

Generalforsamlingen tilkendegav sin støtte.

Der var ligeledes forslag om, at klubben skal fokusere på at stoppe frafaldet af unge.

Generalforsamlingen tilkendegav sin enighed heri.

Der forelå videre forslag om, at klubtrøjer skal gives til alle. Bestyrelsen anførte, at det blot ville medføre stigning i kontingentet, da der ikke ellers ville kunne ske finansiering.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Der forelå endelig forsalg om, at der skal oprettes to projektpuljer af kr. 5.000,- der skulle kunne søges af alle til diverse formål.

Bestyrelsen oplyste, at man ville se positivt herpå, og generalforsamlingen tilkendegav sin enighed.

Ad 6. Præsentation af formandskandidater (lige år)

Nuværende formand Jan Sørensen var den eneste kandidat og således valgt.

Ad 7. Præsentation af kandidater til kasserer (ulige år)

Ikke på valg i år. Kurt Bonnerup fortsætter.

Ad 8. Præsentation af bestyrelseskandidater ligeligt fordelt på lige og ulige år

Bjarne Vennike og Jørgen Springborg var eneste kandidater og således valgt.

Poul Hansen og Aksel Ambjørner var ikke på valg og fortsætter.

Ad 9. Præsentation af kandidater til revisor (der skal vælges 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant)

Martin Mørch og Henrik Ambjørner var eneste opstillede, hvorefter de anses for valgt.

Ad 10. Præsentation af kandidater til ekstern revisor (der skal vælges 1)

Statsaut. revisor Ove Nielsen, Deloitte genvalgtes.

Ad 11. Eventuelt

På opfordring vil bestyrelsen drage omsorg for, at referatet lægges på hjemmesiden.

Der forelå intet yderligere, hvorefter generalforsamling blev hævet.

Bestyrelsens tilføjelse:

Fra bestyrelsen side skal det tilføjes, at der var lagt op til digital afstemning ved foreningens generalforsamling.

På off-line delen af generalforsamlingen torsdag d.31.3. var der desværre uenighed om metoden og tolkningen af vedtægterne som ovenfor anført.

Resultatet blev efter dirigentens bestemmelse, at der kun skulle stemmes digitalt om formand, bestyrelse og intern revision jf. § 10 i vedtægterne.

Der blev stemt om øvrige punkter på mødet. Dette var imidlertid ikke, hvad der var lagt op til inden mødet.
Bestyrelsen vil derfor udarbejde forslag til vedtægtsændring og indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at præcisere vedtægterne, så vi fremover kan stemme digitalt om alle punkter, hvis det vedtages.

Som dirigent:

Bo Vadt Christensen
W1siziisijiwmjevmdivmdkvnzbjbtf5ztrpdl9za3lzy3jhymvyymfubmvyc3bvbnnvcjeucg5nil1d?sha=68b2c0c2de381f5b