Vedtægter


§ 1 – Foreningens navn, hjemsted og spilledragt

Foreningens navn er Boldklubben Skjold.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Klubdragten er rød/hvid trøje, sorte bukser og røde strømper.

Foreningen blev stiftet 15. februar 1915.

§ 2 – Foreningens formål

Boldklubben Skjold vil primært gennem frivilligt arbejde fremme fodbold og andre forenings aktiviteter med fokus på fællesskab, oplevelser og de folkeoplysende kvaliteter. Gennem et engageret fokus ønsker vi at skabe plads for enhver, der vil dyrke idræt i et kammeratligt, personligt og udviklende socialt samvær på et plan, der tilgodeser både konkurrence og bredde.

§ 3 – Medlemskab af organisation


Foreningen er via Københavns Boldspil-Union og Dansk Boldspil-Union medlem af Danmarks Idræts-forbund, hvis love og bestemmelser Foreningen er undergivet.

§ 4 – Medlemskab


Som medlem kan optages enhver, uanset alder.

Optagelse af idrætsaktive medlemmer kan ske uanset alder.

Alle medlemstyper er valgbare til bestyrelsen, jvf. § 14.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens for-målsbestemmelse.

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen og giver æresmedlemmet livslangt medlemskab og kontingentfrihed.

Foreningen uddeler i særlige tilfælde en hædersnål til de medlemmer der har gjort en særlig indsats og til medlemmer der har siddet i bestyrelsen i mindst 10 år

§ 5 - Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kontor eller ved de af bestyrelsen andre anviste måder.


§ 6 - Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kontor med en måneds varsel til udgangen af et kvartal (således at udmeldelsen kan træde i kraft 31.3, 30.6., 30.9 samt 31.12) Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværen-der med foreningen afvikles.

§ 7 - Kontingent

Kontingent for det kommende år, fastsættes senest 1.december af bestyrelsen.

Klubbens bestyrelse kan nedsætte kontingentet for medlemmer, der efter bestyrelsens konkrete vurdering har særligt behov for dette. Klubbens bestyrelse kan træffe beslutning om betaling af ekstra brugerbetaling for enkelte hold eller afdelinger.

§ 8 – Restance

Hvis et medlem efter påmindelse stadig ikke betaler sit kontingent, kan bestyrelsen pålægge gebyr og forsøge at inddrage kontingentet efter gældende lovgivning. Hvis et medlem efter 3 påmindelser stadig ikke har betalt kan bestyrelsen foretage sletning af medlemslisten. Medlemmet kan efterfølgende begære sletningen af medlemslisten afgjort endeligt på førstkommende generalforsamling. En sådan begæring skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest en måned efter sletning er meddelt medlemmet.

§ 9 – Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen eller udviser adfærd der er uforenelig med medlemskabet, så som gentagen usportslig opførsel, slagsmål eller generelt ikke efterkommer trænere og lederes anvisninger.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen kan afgøres endeligt på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En begæring herom skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest en måned efter bestyrelsens afgørelse er meddelt medlemmet.

§ 10 – Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1.april Indkaldelse med angivelse af tid og sted for afholdelse offentliggøres på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klubbens lokaler senest 14 dage før generalforsamlingen ønskes afholdt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag skal stilles via klubbens hjemmeside eller afleveres skriftligt til bestyrelsen. Indkomne forslag og andet materiale kan ses på klubbens hjemmeside eller afhentes på klubbens kontor 7 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Valghandlinger ifm. Generalforsamlingen gennemføres umiddelbart efter mødet blandt alle stemmeberettigede i klubben.

Valghandlingen kan gennemføres med digital stemmeafgivelse, og skal være afsluttet senest 5 dage efter mødet.

Ved digital afstemning kan medlemmer, der ønsker at afgive sin stemme skriftligt afgive sin stemme til dirigenten

De nærmere informationer om stemmeafgivning skal fremgå af generalforsamlingsindkaldelsen og offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Resultatet af valget oplyses straks efter optælling på klubbens hjemmeside, og de valgte gives personlig besked.

Stemmeret til generalforsamlingen har medlemmer, der er fyldt 15 år ved generalforsamlingens afholdelse. For medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, kan stemmeretten udøves af en forælder. Der kan kun afgives 1 stemme pr. Forældrepar, uanset om man har flere børn under 15 som medlemmer.

Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, dog begrænset af reglerne i §§ 12 og 19.

§ 11 – Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • • Valg af dirigent.
  • • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  • • Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.
  • • Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
  • • Behandling af indkomne forslag.
  • • Opstilling af formands/-kvindes/-personskandidater (lige år).
  • • Opstilling af kandidater til kassererposten (ulige år).
  • • Opstilling af bestyrelseskandidater (ligeligt fordelt på lige og ulige år)
  • Opstilling af kandidater til revisor (der skal vælges 2 kritiske revisorer ogn 1 revisor-suppleant)

§ 12 – Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

Ændringer af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Afstemninger vedrørende eksklusion afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Afstemning skal foretages ved revisionsgodkendt digital stemmeafgivelse blandt alle medlemmer med stemmeret. Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 13 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 14 dage efter begæringens modtagelse. Såfremt dette ikke sker, kan indkaldelse foretages af de der begærer den ekstraordinære generalforsamling. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 14 – Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.

Bestyrelsen består af en formand/-kvinde/-person, en kasserer, et bestyrelsesmedlem og yderligere op til 8 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Formanden/-kvinden/-personenen, 1. bestyrelsesmedlem og op til 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige i år.

Kassereren og op til 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Såfremt en af de valgte bestyrelsesmedlemmer fratræder i valgperioden kan pågældende erstattes af en suppleant. Pågældende skal derefter på førstkommende generalforsamling vælges på normal vis.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 15 år og har stemmeret, jvf. § 10.

Bestyrelsesmedlemmer fratræder først, når digital valghandling er gennemført efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 15 – Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive årsrapport for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Årsrapporten og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bestyrelsens underskrift og revisorernes påtegning og underskrift.

§ 16 – Intern kritisk revision

På den ordinære generalforsamling vælges 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede samt at foreningens afholdte udgifter er i overensstemmelse med foreningens formål samt bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger. Årsrapport og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

De interne revisorer og revisorsuppleant fratræder først, når digital valghandling er gennemført efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 17 – Ekstern kritisk revision

På den ordinære generalforsamling vælges ekstern revisor. Den eksterne revisor skal hvert år i inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Årsrapport og status forsynes med en påtegning. Eventuelle revisor påtegninger fremlægges på generalforsamlingen. Den eksterne revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 18 – Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden/-kvinden/-personen samt et bestyrelsesmedlem. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal enhver låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

Bestyrelsen kan godkende, at bestyrelsesmedlemmer, ansatte og holdledere kan råde over Dankort og netbank til foreningens bank/girokonto hver for sig. Holdlederens adgang begrænses dog til kun at omfatte den respektive ”holdkasse”

§ 19 – Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny general-forsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

Senest revideret på den ordinære generalforsamling 2023