Klubnyheder
W1siziisijiwmjevmdivmdkvntnndhlpzhewzf9szwfkzxjib2fyzgjhbm5lcnnwb25zb3ixlnbuzyjdxq?sha=f504e6eb60b42b4a

Generalforsamling 29.marts 2022

14. marts 2022, 15.53

Vi afholder generalforsamling tirsdag d.29.3. kl.19.15 i klubbens lokaler P.H.Lings Alle 10.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

    Valg af dirigent.

    Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

    Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.

    Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

    Behandling af indkomne forslag.

    Opstilling af formandskandidater (lige år). - Jan Sørensen genopstiller.

    Opstilling af kandidater til kassererposten (ulige år).
    Opstilling af bestyrelseskandidater (ligeligt fordelt på lige og ulige år) - På valg er Søren Keller og Jørgen Springborg som genopstiller og Martin Hinz som ikke genopstiller.

    Opstilling af kandidater til revisor (der skal vælges 2 kritiske revisorer og 1 revisor-suppleant) - Ove Nielsen er på valg.

    Opstilling af kandidater som ekstern revisor (der skal vælges 1) - Bestyrelsen indstiller Nikolaj Johnsen, PWC

    Eventuelt.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag skal stilles via klubbens hjemmeside eller afleveres skriftligt til bestyrelsen. Indkomne forslag og andet materiale kan ses på klubbens hjemmeside eller afhentes på klubbens kontor 7 dage før generalforsamlingen.


Adgang til generalforsamlingen har alle forenin­gens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.


Valghandlinger ifm. Generalforsamlingen gennemføres umiddelbart efter mødet blandt alle stemmeberettigede i klubben.


Valghandlingen gennemføres med digital stemmeafgivelse, og skal være afsluttet senest 5 dage efter mødet


Medlemmer, der ønsker at afgive sin stemme skriftlig, kan umiddelbart efter generalforsamlingen afgive sin stemme til dirigenten.


De nærmere informationer om stemmeafgivning skal fremgå af generalforsamlingsindkaldelsen og offentliggøres på klubbens hjemmeside.


Resultatet af valget oplyses straks efter optælling på klubbens hjemmeside, og de valgte gives personlig besked.


Stemmeret til generalforsamlingen har medlemmer, der er fyldt 15 år ved generalforsamlingens afholdelse. For medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, kan stemmeretten udøves af en forælder. Der kan kun afgives 1 stemme pr. Forældrepar, uanset om man har flere børn under 15 som medlemmer.


Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, dog begrænset af reglerne i §§ 12 og 19.

W1siziisijiwmjevmdivmdkvnzbjbtf5ztrpdl9za3lzy3jhymvyymfubmvyc3bvbnnvcjeucg5nil1d?sha=68b2c0c2de381f5b