Klubnyheder
W1siziisijiwmjevmdivmdkvntnndhlpzhewzf9szwfkzxjib2fyzgjhbm5lcnnwb25zb3ixlnbuzyjdxq?sha=f504e6eb60b42b4a

Uofficielt referat fra generalforsmalingen

29. marts 2017, 11.35

Foreløbigs referat af generalforsamlingen. Referatet er skrevet af Mathias Ørts og er ikke godkendt af dirigenten.
Jan Sørensen, formand byder velkommen og foreslår at Thomas Trier bliver valgt til dirigent. Dette bliver gjort uden indvendinger.

Thomas gennemgår dagsordenen og reglementet for hvordan man stiller op til bestyrelsen og hvordan man stemmer.

Bestyrelsens beretning
Formanden gennemgår bestyrelsens beretning. Herunder udnævnelsen som Årets Idrætsforening 2016 og nævner at man er ved at lykkedes med arbejdet på at få en splittet forening til at samles om en fællesskabsfølelse. Vi er på vej i den rigtige retning og arbejder med værdierne i Skjold som at der er plads til alle. Udfordringen omkring fortsat bedre faciliteter nævnes og at vi er i dialog med kommunen.
De frivillige yder en stor hjælp i klubben og øger engagementet i klubben. Her var hjælpen til Lukas Graham koncerten på Østerbro Stadion et godt eksempel. Disse begivenheder kommer der flere af. På denne måde hjælper de frivillige positivt til klubbens økonomi.
Stille og roligt er der flere typer medlemmer. F.eks. er veteranhold, kvinder, piger, åben hal, floorball og parkour kommet til de senere år.
Overvejelserne omkring hvad vi vil med kvindefodbolden nævnes.
Vi er nået til et punkt hvor det sportslige indhold skal tilses. Samarbejde på tværs af årgangen er med til at øge spillerantallet og kvaliteten. Dette skal der arbejdes videre med.
Der lægges op til en debat omkring klubbens to førstehold. Skal der postes penge i projektet? Og hvor meget skal de prioriteres.

Ordstyreren spørger til spørgsmål omkring formandens beretning.
Elisabeth, fra kvindesenior efterspørger et tættere forhold til klubben og giver udtryk for en lyst til at kvindetruppen bliver integreret i højere grad. Formanden erkender udfordringen og giver udtryk for samme synspunkt. Begge parter er enige om at en arbejdsgruppe er en god idé.
Herefter ingen spørgsmål.

Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.
Revisor Ove fra Deloitte gør opmærksom på at der ingen kritiske bemærkninger er.
Det oplyses at der er ændret kontoplan mellem år 2015 og 2016 så det kan være svært direkte at sammenligne posterne mellem de to år.
Herefter gennemgås indtægter og udgifter samt indtægter modtaget i 2016 der vedrører 2017.
Grundlaget for budgetplanlægningen gennemgås.
Jan byder ind med info om det store varelager der skyldes indkøb af fodboldtrøjer.
Frank Olsen roser for udspecificeringen af regnskabet.
Jan tilføjer at vi stille og roligt får bedre styr på regnskabet, og tilføjer at det forventes at gå endnu bedre den kommende tid. Han tilføjer også at det positive resultat bl.a. skyldes en større påpasselighed. Dog skal vi arbejde på en større egenkapital.

Budget 2017
Jan forklarer at det er et tilbageholdene budget og at det ikke forventes at vi skal investere en masse penge i øjeblikkelige forbedringer.

Forslag
Københavns kommune på kamptrøjerne.
Forslagsstilleren er ikke tilstede, men Jan præsenterer forslaget.
Jan påpeger vigtigheden i ikke at skulle kaldes ”Skjold København” da vi er den største af alle Skjold klubberne og dermed ikke har behov for det.
Ingen vælger at ytre sig yderligere.

Udebanetrøje – skal skjold have produceret en speciel udebanetrøje.
Jan som har skrevet forslaget, præsenterer det.
Lars Poulsen ytrer samme synspunkt og enighed i at det kunne være en god idé.

Promovering af skjold. – Skal skjold have merchandise for at promovere skjold.
Frank Olsen ønsker ikke at uddybe forslag da afstemningen sker digital.
Jan ytrer sin utilfredshed om forslaget set fra et økonomisk synspunkt.

Offentliggørelse af afstemningsresultat.
Frank ønsker at resultatet offentliggøres, men at det ikke står i vedtægterne.
Jan fortæller, at det er i bestyrelsens interesse at alle skal kunne se resultatet.

Kontingent nedsættes med 50 kr.
Frank ønsker at have fokus på fodbolden og mener at der er for mange indtægter fra kontingenter, hvis der er råd til projekter som filmfestival osv. Jan udviser uenighed og påpeger at vi ikke har udgifter ved projekterne. Elisabeth følger trop og påpeger vigtigheden i de sociale arrangementer.
Elisabeth efterspørger et svar på hvorfor der er beløbsforskel på kontingentsatser på herre- og kvindesiden. Hertil forklarer Jan at herre førsteholdet ikke ville kunne løbe rundt hvis de skulle betale og at det ses som et konkurrencehold.
Elisabeth påpeger Skjolds værdier, som at der er plads til alle og at hun ikke forstår forskellen på de to trupper da hun også mener at kvindeholdet er mere end et motionshold.
Aksel efterspørger løsningsmodeller fra kvindetruppen. Elisabeth savner i første omgang at det debatteres, hvilet tages positivt imod af forsamlingen .

Forslag vedrørende stemmeafgivning.
Frank Olsen forklarer forslaget.
Jan mener, at det er værd at prøve at få flere til at tage stilling og inddrage sig.
Jørgen ytrer samme holdning og mener at forslaget skal fjernes.
Frank mener, at det ikke vil give ret mange stemmer udover dem der er tilstede. Og derudover savner han debat og udvidet viden om, hvad man stemmer om, til dem der stemmer hjemmefra.
Jørgen påpeger, at vi er en fodboldklub og mange af dem der spiller vil bruge tiden på banen og ikke til generalforsamlingen.
Jan påpeger, at vi på tidligere generalforsamling har debatteret emnet.
Frank mener det er farligt for bestyrelsen, at man hjemmefra uden yderligere baggrundsviden kan stemme.
Dirigenten lukker herefter debatten.

Stemmeafgivning på ekstraordinær generalforsamling
Frank forklarer forslaget. Frank påpeger farligheden i, at der i flere dage ikke kan være nogen formand, hvis bestyrelsen væltes.
Jørgen tilføjer, at jo flere der stemmer jo større sikkerhed er der for, at den nye bestyrelse er medlemmernes ønske

Forslag vedrørende foreningens øverste myndighed
Frank udviser sin bekymring omkring bestyrelsens bestemmelser, og mener det er en trist udvikling.
Jørgen Sørensen påpeger at bestyrelsens arbejde har været godt og udviser sin tilfredshed med dette.
Aksel viser utilfredshed om Franks evige utilfredshed, hvorefter Frank udviser utilfredshed med Aksels utilfredshed.
Elisabeth påpeger sin tilfredshed med repræsentativt demokrati. Jørgen tilkendegiver sin tilfredshed med det nye system, om at indkræve kontingenter digitalt.

Udvælgelse af ny Kasserer
Der er en enkelt kandidat. Han er ikke tilstede, men Jan præsenterer ham, og udviser sin glæde over, at han har sagt ja til at blive Kasserer.
Dirigenten spørger, om der er andre, der ønsker at stille op, hvilket der ikke er.
Dirigenten påpeger, at Henrik Ambjørner er valgt, da der ikke er andre kandidater.
Dirigenten bruger lejligheden til at gennemgå reglerne omkring bestyrelsesmedlemmerne og hvordan de vælges og eventuelt udskiftes.

Dirigenten beder om listen over dem, der stiller op til bestyrelsesposterne, hvilket jan oplister.

De tilstedeværende kandidater præsenterer sig selv. Præsentationer kan ses på http://puls.valgservice.dk/boldklubbenskj…/…/100/candidacies

Kandidater til revisor
Christina Just Brandstrup melder sig som den eneste til intern kritisk revisor. Da der ikke er flere opstillere, bliver Christina valgt.

Ove Nielsen, Deloitte bliver valgt til ekstern revisor.

Ingen punkter til eventuelt.
Jan afslutter med at udvise sin begejstring for de mange opstillede kandidater. Og de frivillige bliver rost.

Referatet er endnu ikke godkendt af dirigenten, men står udelukkende som referentens egen gengivelse af generalforsamlingen

W1siziisijiwmjevmdivmdkvnzbjbtf5ztrpdl9za3lzy3jhymvyymfubmvyc3bvbnnvcjeucg5nil1d?sha=68b2c0c2de381f5b