Klubnyheder
W1siziisijiwmtkvmdevmtcvmndiem9ibxlnef9uexriyw5uzxj3zwjzag9wlnbuzyjdxq?sha=2bfb4384996a0ab7

Ekstraordinær generalforsamling

25. november 2015, 22.16

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d.9.12.2015

Hej Skjold medlem
I bestyrelsen arbejder vi på at skabe en enestående forening, der giver dig og alle andre medlemmer lyst til at være med til at udvikle Skjold. Det ved vi godt tager lang tid.

Hidtil har Skjolds generalforsamlinger været besøgt af få og i bund og grund været uinteressante som andet end formalia.
Det har blandt andet betydet at bestyrelsen længe har haft et ønske om at udvikle foreningsdemokratiet i Skjold.

Vi startede med at ændre vedtægterne, så der ikke er aldersbegrænsning for at have stemmeret, således at alle medlemmer kan stemme, - de yngre ved deres forældre.

Nu synes vi, at tiden er moden til at tage endnu et skridt.
Vi har nu mulighed for at afholde en generalforsamling med afstemninger på en digital platform. På den måde vil det blive meget lettere at få nogle gode debatter og få flere til at deltage.

Det kræver nogle ændringer i vores vedtægter, så de er tilpasset de nye muligheder.

Derfor indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling onsdag d.9.12. kl.19.15 i klubbens lokaler, P.H.Lings Allé 10.

I bestyrelsen tror vi helt grundlæggende på, at Skjolds fremtid er afhængig af medlemsinvolvering.
Når medlemmerne er involveret i beslutningsprocesserne, kan vi udnytte den kollektive viden og intelligens som medlemmerne har, kan skabe tilknytning, og i sidste ende være mere konkurrence-dygtige.

Vi ved, at mange små bidragsydere kan skabe mere end når få bidrager meget. Skjold skal udnytte denne indsigt til at få hjælp af vores medlemmer til store (og små) projekter og på den måde overskride sine egne begrænsninger.

Vi tror på, at når man forærer noget væk, får man også noget igen. Og den forening som åbent deler sin viden med medlemmerne og andre, få den tifold igen.

Vi tror også, at vi ved mere i en forening og kan træffe bedre beslutninger, når vi bruger medlemmernes viden, end når det er enkelte medlemmer, der træffer beslutninger ud fra egen viden
Derfor er det vigtigt, at vi som forening udnytter den viden som medlemmerne ligger inde med.

Har du lyst til at se den første udgave af det digitale univers, som vi håber at bruge fremover, kan du bruge dette link: http://puls.valgservice.dk/boldklubbenskjold
Indtil videre er det kun en testudgave så du kan oprette en bruger eller bruge din facebookprofil, hvis du vil have adgang til at kommenterer mm på sitet.
Hvis vi får vedtaget brug af digital generalforsamling vil adgangen og stemmeafgivelse blive hæftet på medlemsregistret. Sikkerheden i systemet vil blive gennemgået på generalforsamlingen d.9.12.

En kommende generalforsamling vil være en kombination af det digitale og den traditionelle afholdelse med fremmøde. Forløbet er forsøgt illustreret i den vedhæftede fil.

For at kunne bruge det digitale værktøj til at afholde generalforsamlinger foreslår bestyrelsen at vedtægterne ændres således:

Nuværende vedtægter
§ 10 – Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1.april Indkaldelse med angivelse af tid og sted for afholdelse offentliggøres på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klubbens lokaler senest 14 dage før generalforsamlingen ønskes afholdt.
Forslag, som generalforsamling skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, Indkomne forslag og andet materiale kan afhentes på klubbens kontor 7 dage før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle forenin¬gens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år ved generalforsamlingens afholdelse. Yngre ungdomsspilleres stemmeret kan udøves af deres forældre. En fremmødt forælder eller et fremmødt forældrepar kan dog kun afgive 1 stemme på vegne af deres barn/børn også selvom de har flere børn. I øvrigt kan et fremmødt medlem kun afgive en stemme i henhold til fuldmagt. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 11 – Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budget-forslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand (lige år).
7. Valg af kasserer (ulige år).
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (ligeligt fordelt på lige og ulige år)
9. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisor-suppleant.
10. Valg af ekstern revisor.
11. Eventuelt.

§ 12 – Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.
Ændringer af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Afstemninger vedrørende eksklusion afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på et enkelt medlems forlangende. Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

Foreslås ændret til:

§ 10 – Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1.april Indkaldelse med angivelse af tid og sted for afholdelse offentliggøres på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klubbens lokaler senest 14 dage før generalforsamlingen ønskes afholdt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag skal stilles via klubbens hjemmeside eller afleveres skriftligt til bestyrelsen. Indkomne forslag og andet materiale kan ses på klubbens hjemmeside eller afhentes på klubbens kontor 7 dage før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle forenin¬gens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Valg til bestyrelse og intern revision foretages med digital stemmeafgivelse efter forudgående præsentation af kandidater og mulighed for opstilling af kandidater på den ordinære generalforsamling.

Stemmeafgivning kan ske fra generalforsamlings afslutning og 10 dage frem, hvorefter der lukkes for yderligere stemmeafgivelse. De nærmere informationer om stemmeafgivning skal fremgå af generalforsamlingsindkaldelsen og offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Resultatet af valget oplyses straks efter optælling på klubbens hjemmeside, og de valgte gives personlig besked.

Stemmeret til generalforsamlingen har medlemmer, der er fyldt 15 år ved generalforsamlingens afholdelse. For medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, kan stemmeretten udøves af en forælder. Der kan kun afgives 1 stemme prr. Forældrepar, uanset om man har flere børn under 15 som medlemmer.

Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, dog begrænset af reglerne i §§ 12 og 19. ”

§ 11 – Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budget-forslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Præsentation af formandskandidater (lige år).
7. Præsentation af kandidater til kasser (ulige år).
8. Præsentation af bestyrelseskandidater (ligeligt fordelt på lige og ulige år)
9. Præsentation af kandidater til revisor (der skal vælges 2 kritiske revisorer og 1 revisor-suppleant)
10. Præsentation af kandidater som ekstern revisor (der skal vælges 1)
11. Eventuelt.

§ 12 – Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.
Ændringer af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Afstemninger vedrørende eksklusion afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Afstemning skal foretages ved revisionsgodkendt digital stemmeafgivelse blandt alle medlemmer med stemmeret. Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

PS. Husk du kan følge med i stort og småt i Skjold ved at være med i vores facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/174501673554/# - der kan du også finde en illustration af den digitale generalforsamling.

W1siziisijiwmjevmdivmdkvnzbjbtf5ztrpdl9za3lzy3jhymvyymfubmvyc3bvbnnvcjeucg5nil1d?sha=68b2c0c2de381f5b